Network là gì? Hay còn được là bên thứ 3 giữa bạn và Youtube

Network là gì?

Network là gì? Từ dùng gọi chung cho các Công Ty bên thứ 3 Tại sao lại gọi là Công ty bên thứ 3 vì gồm có bạn (Youtube Partner) là 1, Youtube là 2 và Công ty nữa là 3 nên được gọi là Công ty bên thứ 3 (nói vậy bạn sẽ dễ […]